FO-Aarhus' lærervejledning

FO-Aarhus' lærervejledning
- som også er gældende for lærere i MOF, Den rytmiske Aftenskole, Aarhus Specialundervisningsskole og Gjesing Fritidsskole.

Velkommen som lærer i FO-Aarhus!
Denne lærervejledning er ment som en introduktion og som en hjælp i det daglige arbejde, så læs den godt igennem.
Desuden er du altid velkommen til at spørge os, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Vi håber, du jævnligt vil kigge op på kontoret, når din vej falder forbi.
Kom og få en snak med os og dine kolleger, også hvis du har eventuelle problemer på holdet. De løses bedst i opløbet.

INDHOLD

Om FO-Aarhus

 • repræsentanter i bestyrelsen
 • administrationen
 • åbningstider

Lovgrundlag

 • udmøntning af loven
 • børneattest

Samarbejsaftale mellem lærere og FO-Aarhus

 • ansættelse
 • faglige kvalifikationer
 • pædagogisk kvalifikationer
 • SIFU-princippet
 • følordning
 • ansættelsesbrev
 • løn- og personskema
 • tavshedspligt
 • arbejdsmiljø

Løn

 • undervisningslektioner
 • aflyste timer
 • sygdom/dagpengeret
 • aflysning på gr. af sygdom
 • orlov
 • forsikring
 • opsigelsesvarsel
 • 1. og 2. ledighedsdag

Ved kursusstart

 • nye ideer
 • første mødegang
 • arbejdsløse, pensionister, handicappede, efterlønsmodtagere

Det daglige arbejde

 • holdoplysningsskema (AB-skema)
 • lektionslængde
 • lokaler 
 • undervisningsmateriale
 • AV-udstyr
 • Center for undervisningsmidler
 • Copydan
 • genetablering af hold
 • specialreklame
 • diplom til kursister
 • holdafslutning

Kollegialt

 • faggruppe
 • lærermøder
 • FOrum
 • LVU
 • Lærernes Indkøbscentral
 • det virtuelle lærerværelse
 • Undervisernet


OM FO-AaRHUS
FO-Aarhus er i stadig udvikling.

Udover almindelig aftenskolevirksomhed, som udbydes i samarbejde med Zoneteaupskolen Logos, ES-sprog, Den rytmiske Aftenskole og Århus Specialundervisningsskole, har ét af FO-Aarhus' specialer gennem en årrække været at udarbejde projekter, senest også i samarbejde med Århus kommune - socialafdelingen. Af de mange projekter kan nævnes f.eks. Gøglerskolen, Opgang 2 og Idrætsdaghøjskolen. I 1996 kom dagshøjskolen Gimle.

Foreningen FO-Aarhus
Foreningen Frit Oplysningsforbund (som det hed fra starten) er startet af en kreds af radikale, men enhver kan blive medlem, også du.
Medlemskontingent er kr. 100,00 om året.

FO-Aarhus' bestyrelse vælges på foreningens årlige generalforsamling i marts. Der er bestyrelsesmøde ca. 6 gange årligt.
Foreningens formand er Per Adelhart Christensen.

FO-Aarhus' projekter er repræsenteret i bestyrelsen ved:
John Lauritsen, Johs. Ewaldsvej 77, 8230 Aabyhøj. Arb.tlf. 22 20 49 68

FO-Aarhus' undervisere har ikke besat deres post endnu.

FO-Aarhus' kursister er repræsenteret ved:
Inge Vorre Bardino, Viborgvej 21, 1. th., 8000  Aarhus C. Tlf. 86 18 15 69

FO-Aarhus' administration er repræsenteret ved:
Palle Vinther, arb.tlf. 87 46 45 47
Disse kan bringe relevante spørgsmål videre til bestyrelsesafgørelse.

Butik & Administration
Adresse:
FO-Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C 

Tlf.: 8746 4500     FO-aarhus
Tlf.: 8746 4518     Den rytmiske aftenskole
Tlf.: 8746 4520     ES-Sprog
Tlf.: 8746 4525     Logos

Åbningstider:
Mandag - torsdag: kl. 10.00 - 16.00. Fredag kl. 10.00-15.30. 
Fra uge 33 og september ud: Mandag - Torsdag: kl. 10.00 - 17.00 - Fredag 10.00.15.30.
Telefonerne lukker kl. 15.00 hver fredag.

Hvis det er absolut nødvendigt at få fat i os uden for åbningstid, kan du kontakte:
Skoleleder Torben Dreier på tlf.: 22 20 49 55

Kontorpersonalet og dets ansvarsområder:
Se oversigten på medarbejdere her


LOVGRUNDLAG

Den 1.1.1991 trådte Folkeoplysningsloven i kraft som afløser for Fritidsloven.

I hovedtræk betyder loven følgende:

 • De økonomiske rammer er ændrede
 • Støtten kommer nu ikke længere fra både stat og kommune men udelukkende fra kommunen
 • Kommunen afsætter hvert år en sum til vores område, som fordeles mellem de enkelte oplysningsforbund efter objektive kriterier

Til gengæld har det enkelte oplysningsforbund, inden for de afgrænsede økonomiske rammer, langt friere hænder m.h.t. holdoprettelse: Det er således op til aftenskolen selv, i samarbejde med lærerne, at beslutte, hvilke hold, man tror på og ønsker at oprette. Kravet i den gamle lov om, at der skal være mindst 12 deltagere til mindst 20 timers undervisning - er bortfaldet.

Love og bekendtgørelser kan ses her

I Aarhus udmønter kommunen og aftenskolerne loven på følgende måde:
Fordelingen af tilskud fra komunen til oplysningsforbundene i indeværende år sker på grundlag af det antal timer, vi præsterede i året forinden.

(Altså: Vores timer det foregående år er afgørende for hvor stor sum penge, vi modtager)

De samme retningslinier er også gældende for den enkelte lærer og den enkelte faggruppe ved tildeling af andel af den samlede pulje, vi får fra kommunen.

Et hold kan dog sættes i gang, selv om antallet af deltagere ligger under det fastsatte gennemsnit, såfremt deltagerne indvilger i at betale et tillæg til prisen.

Hvis du vil vide noget mere detaljeret om Folkeoplysningsloven (aftenskolelov), kan du få en kopi af loven hos FO-Aarhus - og i øvrigt henvende dig, hvis du har spørgsmål.
Læs også kommunens regler eller folkeoplysningen lovens regler udlagt af vores landsforbund FORA.

Læs desuden om børneattester

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM LÆRERE OG FO-AARHUS

Ansættelse
Ansættelse af nye lærere foretages formelt af skolelederen, men reelt af en af FO-Aarhus' pædagogiske medarbejdere samt i en række tilfælde af en lærer fra faggruppen.
FO-Aarhus har ry for at have gode lærere. Den linie skal vi fortsætte.
Derfor skal både dine faglige og pædagogiske kvalifikationer være i orden.

Faglige kvalifikationer
Dokumentation for uddannelsesmæssige- og/eller arbejdsmæssige erfaringer.

Ved ansættelsessamtalen skal du kunne dokumentere, at du har en relevant uddannelse og/eller erfaring inden for det/de fag, du ønsker at undervise i.

Det sker ved, at du udfylder et L&P-skema på FO-Aarhus.

På skemaet påfører du alle de fag, du mener dig kvalificeret til at undervise i, samt vedlægger dokumentation.

På FO-Aarhus har vi stor respekt for selvlærte undervisere. Derfor behøver din dokumentation ikke kun at være i kraft af formelle uddannelser.

De uformelle uddannelser har også en meget stor plads i vore hjerter.

Hvis dine faglige kvalifikationer er i orden, kan du ansættes som lærer, dog under forudsætning af at de pædagogiske forudsætninger er opfyldt, eller at de hurtigst muligt bliver det.

Pædagogiske kvalifikationer
Pædagogisk uddannelse eller uddannelseserfaring. Mulighed for deltagelse i voksenpædagogisk grundkursus.

Måske har du en pædagogisk uddannelse, som gør dig kvalificeret til at undervise i aftenskolen.

Måske har du, i kraft af en række undervisningstimer inden for voksenundervisningen, en god ballast.

Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi gøre en godkendelse hos FO-Aarhus betinget af, at du deltager i et voksenpædagogisk grundkursus (PUV). FO-Aarhus arrangerer PUV-kurser for egne lærere i det omfang, det er nødvendigt.

Hvis du selv mener, dine pædagogiske kvalifikationer er i orden, men vi skønner anderledes, vil vi lade det komme an på en prøve i form af besøg på holdet af en pædagogisk medarbejder.

Når en lærer er ansat
Når du er ansat som lærer, har du, sammen med de øvrige lærere, førsteret til de undervisningstimer, som den enkelte faggruppe har fået tildelt.

Kun såfremt de pågældende lærere er forhindrede i at påtage sig undervisningen, kan andre tilbydes timerne.

Inden for faggruppen fordeles nye timer efter anciennitet - efter princippet sidst-ind-først-ud (SIFU-princippet)

Specielt opsatte hold omfattes ikke af SIFU-princippet.

Hvor det er nødvendigt, udarbejdes der en anciennitetsliste, på hvilken lærerne ophøres i den rækkefølge, de er ansat, såvel en beregning af åremål som af timetal.

FO-Aarhus opfatter de første 3 måneder som en prøvetid, i løbet af hvilken der tages stilling til, hvorvidt du fremover kan få hold.

Følordning:
Som ny lærer tilbydes du at følge en "ældre" lærers undervisning.

Hvis du som ny lærer føler dig usikker, vil det ved sæsonstart være muligt at få lov at følge en mere erfaren lærers tilrettelæggelse af et undervisningsforløb og følge nogle undervisningstimer.

Kontakt din faggruppes kontaktperson.

Ansættelsesbrev
Underviserne har krav på at få et ansættelsesbrev med angivelse af løn, ansættelsesperiode og beskæftigelsens omfang.

FO-Aarhus bruger A/B-skemaet som et egentligt ansættelsesbrev.

Når A/B-skemaet er udleveret, er du ansat.

Lærerkvalifikationer / Løn- og personskema:
Ved ansættelsen udfyldes også et L&P-skema med korrekte oplysninger om adresse, kontonr. m.v. Du kan hente L&P-skemaet her:

Desuden skrives hvilke fag, du kan undervise i og hvilke kvalifikationer, du har.

Tavshedspligt
Deltageroplysningerne er strengt fortrolige.
Vær opmærksom på at når du bliver ansat som lærer, er deltageroplysninger strengt fortrolige.

Dette betyder, at de oplysninger, du som lærer modtager om deltagerne (adresse, fødselsdato, cpr. nr. og lign.), er fortrolige og må kun anvendes i henhold til folkeoplysningslovens regler (til udfyldelse af skemaer), og oplysningerne må på ingen måde videregives til andre.

Arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurdering af kommunale lokaler: Ansvarsfordelingen mellem folkeskolerne og Skolevæsnet er opdelt således, at folkeskolerne har ansvaret for alt det indvendige og Skolevæsnet for alt det udvendige. De enkelte folkeskoler er selv ansvarlige for arbejdsmiljøet og herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger. Henvendelse vedr. problemer i forbindelse med arbejdsmiljøet rettes således til den pågældende folkeskole, hvis de er af indvendig karakter. Er der tale om problemer af udvendig karakter, eller har man generelle spørgsmål rettes henvendelsen til Skolevæsnets arbejdsmiljøkoordinator på tlf. 89 40 47 39. Kopi af eventuelle henvendelser og korrespondance skal sendes til Sport & Fritid.

Vedr. FO-Aarhus' egne lokaler: Vi har samlet al vores dokumentation omkring arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen m.v. i et ringbind. Dette ringbind er tilgængeligt for alle, der ønsker at kigge i det, og der står et eksemplar i Frederiksgade 78C (henvendelse til Inge Madsen, tlf. 87 46 45 30). I ringbindet sidder f.eks. det såkaldte APV-skema = Arbejdspladsvurderings-skema, som alle virksomheder har pligt til at lave. Desuden kan man se rapporter fra besøg fra Arbejdstilsynet, sikkerhedsvejledninger for pedeller, instruktioner i brug af maskiner, tiltag inden for sundhedsområdet m.v.
Se desuden en kortfattet beskrivelse af arbejdsmiljøet, hvor der også er direkte link til APV.
Skolelederen i FO-Aarhus og forstanderen på Daghøjskolen Gimle Torben Dreier er født medlem af sikkerhedsudvalget/gruppen. Øvrige medlemmer er PT pedel Bjarne Rønnow Jessen og Gimle-medarbejder Henrik Gram Nielsen.


LØN

Løn for en undervisningslektion:

Lønnen er kr. 265,42 (pr. 1.4.2015) pr. time + feriepenge 12,5% (298,60 kr.)

Feriepenge optjenes i løbet af et kalenderår til brug i det følgende år efter 1. maj. Feriepenge overføres til Feriekonto hvert kvartal. Fra Feriekonto vil du modtage en udbetalingsblanket i marts/april måned gældende for det næste ferieår.

Se nærmere omtale af lønbekendtgørelse her og mere om lønsatserne her.

Elektroniske lønsedler.
Vi sender din lønseddel som en krypteret mail. Det vil foregå på den måde, at du får tilsendt en mail, som kun kan åbnes ved indtastning af et kodeord. Dette kodeord skal du selv vælge og skrive på løn- og personskemaet.
Du skal ikke længere aflevere skattekort, da alle skattekort fremover rekvireres elektronisk fra skattevæsenet. I stedet skal du blot informere os, om det er dit hovedkort eller dit bikort, vi skal anvende ved lønudbetalingen.

Undervisningslektionernes længde
Underviserens enhedsløn er blevet beregnet på baggrund af en arbejdstime på 60 minutter. En undervisningstime på 55 minutter (heraf 10 minutters pause) har omregningsfaktoren 1,6, hvilket vil sige, at 1 undervisningstime svarer til 1,6 arbejdstime.

Betaling for aflyste timer
Underviseren har krav på løn for de lektioner, der bliver aflyst af FO-Aarhus med mindre end én uges varighed.

Ændringer i lønkonto SKAL meddeles SKRIFTLIGT og med underskrift.

Andre ændringer kan gives på anden måde.

 • Lønudbetalinger sker månedsvis bagud.
 • Lønnen udbetales den sidste bankdag i måneden.
 • Hvis et kursus starter efter d. 20. i en måned kan læreren først påregne at få lønnen udbetalt den følgende måned.

Sygdom / Dagpengeret
Det er i cirkulæret fastsat, at det er lov om dagpenge ved sygdom og barsel, der er gældende.
Underviserne har dermed ikke krav på fuld løn under sygdom og barsel.
Der skal i stedet udbetales dagpenge efter gældende regler.
Dagpengene udbetales enten af Socialcentret eller FO-Aarhus.

FO-Aarhus er forpligtet til at udbetale dagpenge, hvis underviserne opfylder beskæftigelseskravet om at have været ansat i mindst 8 uger og i de seneste 8 uger have oppebåret løn for 74 arbejdstimer svarende til 46,25 undervisningstimer. 

Ved længerevarende sygdom skal der findes en vikar om muligt fra FO-Aarhus' eget lærerkorps. Hvad enten afløseren findes inden for faggruppen eller ej, skal kontoret godkende enhver vikar på forhånd.

Såfremt undervisningen varetages af en vikar under lærerens sygdom, lønnes vikaren gennem FO-Aarhus (Du får da ingen løn).

Læreren har i den situation ret til at ansøge Socialcentret i sin hjemstedskommune om dagpenge.

Skema DP200A til brug herfor sendes på anmodning fra læreren selv til læreren umiddelbart efter meddelelse om sygdom.

Sygdom skal meddeles kontoret senest følgende dag (formiddag).

Læreren har ret til fravær på mindreårige, hjemmeværende børns første sygedag, uden løn.

Ved graviditet, barsel og adoption gælder de i lovgivningen fastsatte regler.

Aflysning p.g.a. sygdom
Ved aflysning p.g.a. sygdom skal du sørge for, at alle deltagerne får besked i god tid.

 • Sæt en telefonkæde i gang.
 • Aftal en erstatningsdag med deltagerne, da holdets samlede timetal skal overholdes.

De aflyste timer skal afvikles mod kursets slutning.

Husk at sikre dig at der er booket lokale til denne eller disse erstatningsgange.

Orlov
En lærer har ret til orlov uden løn, lydende for et år ad gangen.

Forsikring
Som lærer ved FO-Aarhus er du omfattet af FO-Aarhus' Landsforbunds lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som vil træde i kraft ved ulykkestilfælde i undervisningsperioden, i forbindelse med ekskursioner m.v.

Desuden har FO-Aarhus tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker person- og tingsskade på tredje mand.

Kursusdeltagere er ikke omfattet af disse forsikringer.

Skaden skal anmeldes inden 8 dage.

Lærere og kursusdeltagere er ikke omfattet af en særlig tyveriforsikring under deres ophold på skolerne eller i lejede lokaler.

Generelt kan det i øvrigt være en fordel at opfordre elever på hold, som har en vis skadesrisiko til at tegne en fritidsulykkesforsikring.

Opsigelsesvarsel
Cirkulæret fastslår, at undervisere, der har været ansat i under 3 måneder, har 14 dages opsigelsesvarsel, men undervisere, der har været ansat i mere en 3 måneder, kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Hver dagbog er et ansættelsesforhold.

Disse opsigelsesvarsler træder kun i kraft ved ekstraordinær opsigelse. Aftalen om ansættelse udløber, når holdet/dagbogen er afviklet, og vil ikke kræve nogen yderligere opsigelse.

1, 2.og 3. Ledighedsdag
A-kassemedlemmer og lønmodtagere har ret til løngodtgørelse for 3 ledighedsdage.

Når du som A-kassemedlem afslutter et hold, har du ret til at få arbejdsgiverbetaling på 3 ledighedsdage fra FO-Aarhus, hvis du opfylder beskæftigelseskravet.

Du skal selv rette henvendelse til FO-Aarhus vedrørende betaling af ledighedsdagene, og du skal underskrive en tro- og loveerklæring.

For at være berettiget til at få udbetalt 3 ledighedsdage, skal du inden for de sidste 4 uger have haft mindst 2 fulde ugers undervisning. Det vil sige 74 arbejdstimer. (Undervisningstimer de sidste 4 uger x 1,6)

Hvis du er fuldt ledig, skal FO-Aarhus betale 1., 2. og 3. ledighedsdag. Hvis du er ledig i 4 timer eller derunder, skal FO-Aarhus betale halve 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Fra 1. januar 1994 er arbejdsgiver kun pligtig til at betale ledighedsdage 16 gange i alt, heri medregnet de halve ledighedsdage.

Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale ledighedsdage træder naturligvis ikke i kraft, hvis ledigheden skyldes midlertidig afbrydelse af undervisningen i skemalagte ferier som f.eks. efterårs- jule og påskeferie. Se Århus kommunes ferieplan her:

Ovenstående kan skitseres på følgende måde.

Til hvem skal der betales?
A-kassemedlemmer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvornår bortfalder forpligtelsen?

Man har ikke krav på dagpenge, hvis følgende forhold gør sig gældende:

 • Der er påbegyndt anden beskæftigelse på den efterfølgende arbejdsdag.
 • Der er tilbudt beskæftigelse hos den samme arbejdsgiver
 • Afskedigelse væsentligst kan tilregnes medarbejderen (karantæne i A-kassen)
 • Personen er mødt frem på arbejdspladsen men ikke påbegyndt arbejdet
 • Ved strejke eller lockout
 • Ved sygdom.


VED KURSUSSTART

Programmet tilrettelægges af lærere og administration - kom med dine idéer.

Et særkende for FO-Aarhus er den store indflydelse, lærerne har både på programlægningen og på de mange projekter, der kommer i gang. En stor del af vores spændende, nye aktiviteter er kommet i stand efter ideer fra kreative lærere.

Derfor: Hvis du har ideer til nye emner, som enten du selv eller andre kan undervise i, eller hører du om grupper, der ønsker en speciel form for undervisning, foredrag eller lignende, så sig til.

Før udarbejdelse af programmet indgiver de enkelte faggrupper forslag/ønsker vedrørende kommende sæsons kursustilbud. Disse bearbejdes af administrationen, hvorefter de returneres til lærerne, der læser korrektur på teksten.

Hvis et eller flere at de programsatte hold ikke kan oprettes, skal lærerne, så vidt muligt, tilbydes anden undervisning hos FO-Aarhus.

Kursusstart
Du får udleveret en FO-Aarhus-lærermappe.

Ved kursusstart udstyres læreren med FO-Aarhus' lærermappe, der bl.a. indeholder:

 • Liste over eleverne på holdet
 • A/B-skema - dette eftersendes evt. (se herom i det flg.)
 • Telefonkædeliste
 • Skilte til opslag på skolerne
 • Liste over pedellernes telefonnr.

Første mødegang
Mød op i god tid før undervisningens begyndelse.

Sørg for, at der er opslag om undervisningslokale, sæt evt. ekstra opslag op ved indgangen og uden for selve undervisningslokalet.

Begynd med en præsentation, og sørg for hurtigst muligt at lære elevernes navne.

Aftal herefter undervisningsforløbet og undervisningsmaterialet på holdet.

Sørg også for, at listen med elevernes navne og telefonnumre udfyldes, så en telefonkæde kan etableres i tilfælde af aflysning.

Sørg ligeledes for, at deltagerne på holdet svarer til navnene på din elevliste.

Alle, som er registreret på din deltagerliste, har betalt. Er der nogle tilstede, som ikke er på listen, skal de betale.

Hvis du modtager betaling på holdet, skal der afregnes med kontoret næste dag.

Vær opmærksom på at arbejdsløse, pensionister, efterlønsmodtagere og handicappede betaler reduceret pris for undervisning afsluttet inden kl. 18.00, og at arbejdsløse skal aflevere dokumentation fra arbejdsformidlingen (gul seddel) senest 3. mødegang.

Efterlønnere og pensionister skal opgive fuldt cpr. pr. Efterlønner og pensionister kan også dokumentere det på anden måde. Se her.

Handicappede skal underskrive og aflevere en erklæring - du kan hente den som pdf-fil her. Se kommunens regler her.

Udenbys kursister SKAL oplyse fuldt cpr. nr. eller fuld adresse med oplysninger om fødselsdag og år.

Hvis du er i tvivl om disse regler, så kontakt kontoret.

Husk at orientere kursisterne om FO-Aarhus' rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge indendørs i bygningerne.


DET DAGLIGE ARBEJDE

A/B skema - Holdoplysningsskema.
Du skal løbende føre et skema. Dette skema er holdets officielle dokument.

Side A indeholder de oplysninger, hvorpå undervisningen og ansættelse er godkendt, og som ikke må fraviges uden forudgående aftale med kontoret.

Ret aldrig selv i skemaet, men kontakt os, hvis der skulle være fejl.

Side A indeholder også fortrykt skema, som skal føres med mødegange, antal fremmødte samt antal timer.

Endelig indeholder siden en samarbejdsaftale mellem dig og FO-Aarhus.

Side B skal udfyldes med kursusbeskrivelse, evaluering og optegnelser til brug for kommende kurser.

Det er vigtigt, at du fører skemaet omhyggeligt, også for din egen skyld og til brug for planlægning af kommende kurser.

HUSK at skemaet skal returneres udfyldt til kontoret senes 14 dage efter holdets afslutning.

Vi bestræber os på at fremsende dit skema senest ved 3. mødegang.

Lektionslængde
En lektion er på 55 min., hvoraf 10 min. kan anvendes til pause.

Pauserne må gerne slås sammen efter deltagernes ønske, men man kan ikke lægge pauserne til sidst og gå hjem før slut.

Hvis ingen deltagere møder op, bortfalder lærerlønnen. Timerne skal da aflyses og læses en anden gang. Meddelelse herom gives seneste følgende dag til kontoret.

Hvis der ingen deltagere møder, regnes det ikke som en undervisningsgang, og der udløses altså ingen løn.

Lokaler
Retningslinier for brug af lokaler.
Brug af andre lokaler end de anviste skal meddeles kontoret. Som lærer disponerer du over det tildelte lokale i undervisningstiden, men du er samtidig ansvarlig for, at lokalet afleveres, som det er modtaget:

 • Ryd op efter jer
 • Stil stole og borde på plads.
 • Visk tavlen ren o.s.v.

Evt. skader på inventar eller materiale skal meddeles skolebetjenten.

Rygning er ikke tilladt i undervisningslokalerne. Der henvises til rygearealerne. I øvrigt henvises til ordensreglementet for brug af kommunale skolelokaler.

Du kan være FO-Aarhus og dine kollegaer behjælpelig ved at underrette os om gode faglokaler, som (officielt eller uofficielt) står ledige på skolerne.

Vi vil også gerne høre dine kommentarer om din lokalers egnethed og udstyr.

Hvis dit hold ikke er sluttet 1. maj, hvor de fleste kommunale skoler lukker for fritidsundervisningen, må du i god tid aftale andre lokaler med kontoret.

Ved Folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg skal man altid kontakte pedellen og høre, hvilke specielle vilkår, der er netop på din skole.

Det er ikke alene på valgdagen, at din undervisning kan blive påvirket, men f.eks. også dagen før valget. Det er irriterende for dig og dine elever at gå forgæves, og så giver det heller ikke løn.

Så husk, det er op til dig som underviser, at kigge efter opslag på netop din skole.

Undervisningsmateriale
Indkøb af undervisningsmaterialer er IKKE inkluderet i kursusprisen.

Indkøb af materialer, bøger m.m. er normalt ikke indbefattet i kursusprisen, men påhviler deltagerne.

Hvis der købes samlet ind til et hold er det lærerens ansvar.

FO-Århus er ikke bundet uden skriftlig accept fra skolelederen.

AV-udstyr m.m
Du kan låne forskelligt undervisningsmateriale på kontoret.

Fotokopimaskinen kan lånes. Prisen pr. kopi er p.t. 50 øre. For farvekopier 1 kr.

Har du brug for at lave transparenter kan dette også lade sig gøre. Prisen får du af kontoret.

Det er også muligt at bruge en VHS-Videoafspiller eller en overhead i Badstuegade 9 eller Guldsmedgade 25, hvis dette ikke findes på de steder, hvor du skal undervise. Udstyret må ikke flyttes.

Endvidere kan du låne båndoptager og videooptageudstyr.

Lånet er på lærerens eget ansvar, og udstyret skal afleveres i samme stand som ved udlånet.

På kontoret findes desuden en telefax, som du er velkommen til at benytte. Priserne i Dkr. er kr. 5,00 pr. ark for forsendelse og kr. 10,00 pr. ark for modtagelse.

Telefax til udlandet:
Afsendelse: Se takster (pr. minut) på kontoret. Modtagelse kr. 10,00 pr. ark.

Materialesamling og ordbøger kan du få adgang til ved henvendelse til kontoret.

Center for undervisningsmidler
Du kan lån undervisningsmateriale, klassesæt, bånd, videoer og film på Center for Undervisningsmidler. 

Adressen er:

Center for undervisningmidler
Vesterskovvej 4
8660 Skanderborg
Tlf. 87 93 39 33
Fax. 87 93 39 99

Materialer fra fællessamlingen og båndcentralen skal bestilles ved skranken i informationsafdelingen og kan afhentes 4 dage senere i bogdepotet eller kan afleveres på FO-Aarhus' kontor 1 gang ugentligt.

Amtscentralen afleverer din bestilling hos FO-Aarhus om onsdagen.

Læreren skal selv give Amtcentralen besked, når der ligger brugte materialer til afhentning hos FO-Aarhus. (FO-Aarhus' reg. nr. 75 18 41).

Men også her er det lærerens ansvar, at de lånte materialer afleveres, så lån ikke de dyre bøger ud til et nyt hold den første aften).

Copy-Dan
Der er indgået en centralaftale med Copy-Dan om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale på aftenskoleområdet.

Vederlaget for kopiering af fastsat til 4,8 øre pr. deltagertime og 19 øre pr. kopi.

Vederlaget er betalt forlods via deltagerindbetalingerne.

Genetablering af hold
Mulighed for genetablering af hold. Rabat på kr. 50,00 pr. elev ved samlet elevindbetaling.

Du kan selv gøre meget for at genetablere et hold.

Tal med deltagerne om det i god tid. Sørg for, at de får det nye program. Hav evt. nogle elevkvitteringer med.

Hvis du kommer med en samlet elevindbetaling for hele holdet, får hver deltager en rabat på kr. 50,00, der fratrækkes kursusprisen.

Det nøjagtige beløb for kurset afhænger af antal deltagere.

Et godt råd:

Gem lister med deltagernes data. Du får måske engang brug for at sende et lille kort til en deltager, der har "glemt" at melde sig til næste sæsons kursus. Mange bliver glade for det lille skub, og du får tilstrækkelig mange deltagere til, at holdet kan sættes i gang.

Specialreklame
Lav din egen folder.

Hvis du har en speciel målgruppe, du som underviser gerne vil henvende dig til, har du mulighed for, at lave en lille folder (F.eks. A4 foldet i A5 format).

FO-Aarhus tilbyder at fotokopiere dit materiale i det antal eksemplarer, du vil dele ud.

Diplom til kursister
Bevis for kursusdeltagelse udstedes på anmodning.

Hvis nogle deltagere måtte ønske det, kan FO-Aarhus udstede et ikke-kompetencegivende bevis på, at de har deltaget i dit kursus.

Deltagerne skal være mødt til undervisningen i 80% af tiden for at kunne få diplom.

Holdafslutning
Kom med forslag til kommende sæsons program allerede ved holdafslutning.

A/B-skemaet afleveres senest 14 dage efter, at holdet er afsluttet - Skemaet afleveres eller sendes til FO-Aarhus, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C, Att.: Kirsten Birk Nielsen - og så er det allerede tid til at tænke på næste sæson.

Kom med dine idéer/forslag til det nye program allerede på dette tidspunkt.

Du har i langt højere grad fingeren på pulsen, når du lige har afsluttet en sæson, end hvis der f.eks. går en hel sommerferie, før du igen begynder at tænke i disse baner.


KOLLEGIALT

Faggrupper
Da vi som lærere i aftenskolen underviser rundt omkring i byen og på vidt forskellige tidspunkter, kan man godt trænge til at udveksle erfaringer med kolleger.

Et af de organer, du kan bruge, er faggrupperne.

For hver faggruppe er der en kontaktperson, som har en liste over samtlige lærere i faggruppen, og som koordinerer evt. møder o.l.

Lærermøder m.v.
Aktiviteter i FO-Aarhus-regi: Lærermøder, lærerkurser, julefrokost m.v.

Som underviser tilbydes du at deltage i et mindre antal lærermøder i løbet af skoleåret.

Derudover er der mulighed for at deltage i andre aktiviteter, såsom lærerkurser, julefrokost m.v.

FO-Aarhus afholder 1 - 2 gange årligt en pædagogisk dag.

Der vil f.eks. være oplæg fra projektlærere m.v. Om aftenen vil der være mulighed for at deltage i fællesspisning og fest.

Detaljeret program udsendes i god tid.

FOrum
FO-Aarhus har åbnet økonomisk mulighed for et forum, hvori der er mulighed for at lave vores egen foredragsforening.

Emnerne kan du, som medlem, af "FOrum", som vi har kaldt foreningen, selv være med at bestemme. De kan spænde fra noget snævert fagspecifikt, som netop din faggruppe måske har behov for at få belyst og diskuteret, til f.eks. noget generelt, som kan være i alles interesse (hvem af os har måske ikke af og til følt, man godt kunne trænge til et fornyende pust i vores undervisning?)

Uddannelsesforbundet (Tidl. LVU) 
Nørre Farigmagsgade 15., 1364 København K. Tlf. 70 70 27 22.

Uddannelsesforbundet er aftenskolelærernes fagforening. Aftenskolelærerne er en gruppe lønmodtagere, der er meget udsatte i deres ansættelsesforhold, og LVU kan ofte hjælpe, hvis der opstår problemer.

Uddannelsesforbundet udgiver et blad, der udkommer hver 14. dag, som giver grundig orientering om de mange ændringer, der sker inden for fritidsundervisningen.

Desuden indeholder bladet bog- og materialeanmeldelse inden for alle fagområder samt kursustilbud og debatter om aktuelle problemer.

Bladet betales over kontingentet, der reguleres efter det antal timer, du har i en undervisningssæson: Jo færre timer - desto lavere kontingent.
Læs mere om Uddannelsesforbundet på deres egen hjemmeside.

Lærernes Indkøbs Central
Du kan, som lærer, blive medlem af Lærernes Indkøbs Central.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Lærernes indkøbs Central (LIC)
Jens Olesens Vej 9
8200 Aarhus N.
Tlf. 86 23 20 00

Det virtuelle lærerværelse
http://www.laererportalen.dk/ 

Her kan du:

 • søge på dit fag
 • hente diverse inspiration til dit fag, f.eks. "Links", "Litteratur" og "Materialer"
 • se indlæg i debatforummet

Undervisernet
FO-Aarhus tilbyder sine undervisere adgang til Undervisernet, som vi er med i via vores landsforbund NETOP.

Underviseren kan her selv:

 • redigere i kursusbeskrivelser og egne oplysninger
 • se antal tilmeldte deltagere
 • udskrive sin egen undervisningskalender
 • indsende holdforslag
 • se status for antal lønanviste timer i en måned.

 
Har du ændringer til din løn, dit hold, din lønkontonr. osv. skal de afleveres senest d. 19. i hver måned.

D. 25. i hver måned (minus februar) og kun denne dag vil du kunne nå at korrigere lønnen, hvis vi skulle have misforstået noget. Send en mail til din lønansvarlige.

Hvis du ønsker adgang til Undervisernet, skal du sende en mail til: Jette Bach.
Du vil så modtage password. Du kan logge på her:
Undervisernet

 

Få 10% rabat

10 % rabat?
Hvis du tilmelder dig online har du mulighed for at få rabat, hvis du siger ja til at modtage Nyhedsbrev. Send en mail og hør hvordan. Klik her

(gælder ikke hold arrangeret i samarbejde med Gimle, Saxild Strand, ES-Sprog, Logos, Ud af Røret og Værdibørsen)


Diverse