Om FO-Aarhus

FO-Aarhus er et oplysningsforbund og en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events, ordblindeundervisning, FVU, STU og meget mere. Vi har musikforedrag, madkurser, bevægelseshold, kor, tegning, broderi og meget andet.

Læs mere på fo-aarhus.dk

Du kan også besøge vores socialøkonomiske café på Aarhus Ø, Øens Madhus, der hver dag serverer lækker mad til fornuftige priser.

Den "forsvundne" formålsparagraf
Folkeoplysning er et diffust begreb. Ikke engang i Lov om Folkeoplysning står der, hvad folkeoplysning er; der mangler simpelthen en formålsparagraf. Skulle vi alligevel prøve at beskrive det ubeskrivelige, kunne det være, at folkeoplysningen er en form for samvær og
uddannelse - en livsform, som rummer et ligeværdigt møde mellem frie mennesker, hvor den enkeltes erfaringer og holdninger betyder noget for processen. Folkeoplysningen udspringer af lyst og engagement, hvor målet og processen er personlig udvikling og ikke en egentlig erhvervskompetence, en styrkelse af selvtillid og ansvarsfølelse - egenskaber, der sætter den enkelte i stand til at tage del i demokratiske beslutningsprocesser i alle livets forhold.

FO-Århus har et bud på, hvad folkeoplysningens formål er:
• At kvalificere mennesker til at være borgere i et demokratisk samfund.
• At sætte ind mod uret, umyndiggørelse, uværdighed.
• At mennesker kan opnå tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
• At borgere i Danmark er fortrolige med dansk kultur og har forståelse for andre kulturer.
• At bidrage til forståelse af menneskets samspil med naturen for at kunne tage vare på naturens ressourcer.

Disse punkter indeholder både bløde (sociale) og hårde (faglige) kvalifikationer, og det vil ikke være let, for ikke at sige umuligt, at strikke en eksamen sammen, der skulle kontrollere om kravene er opfyldt. Men det er heller ikke meningen. Målet er, at det enkelte menneske skal blive og føle sig bedre kvalificeret til at tage del i sit eget liv og at tage ansvaret for sit eget liv: "at træde i karakter", som Søren Kierkegaard udtrykte det.

Folkeoplysning har noget med ansvar, holdninger, idéer og engagement at gøre - men disse ting bygger igen på bl.a. faglig viden, erfaring og udvikling.

Den korte formålsparagraf
I FO-Århus' vedtægter står der:
"Foreningens formål er at udbrede folkeoplysning inden for økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer FN står for: Fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde."

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem:
• På lokalt plan at oprette aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter, der opfylder formålet, herunder tilrettelæggelse af kulturelle arrangementer m.v.
• Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer.

Den lange formålsparagraf
FO-Aarhus skal være førende inden for det folkeoplysende arbejde i Danmark. Det skal komme til udtryk gennem en målbevidst indsats på en række områder:

• Arbejde for de idealer, FN står for
• at være og fremstå som en tolerant organisation
• at udvikle mellemfolkeligt arbejde
• at bidrage til folkeoplysning i andre lande
• at udvikle og forbedre aktiviteter, der støtter flygtninge og indvandrere
• at udvikle og forbedre aktiviteter, der kompenserer for udsatte gruppers manglende uddannelse eller deltagelse i samfundslivet

At udvikle og anvende grundtvigske idealer i et progressivt undervisningsmiljø:
• med tilbud til "det hele menneske"
• ved at være kvalificeret inden for alle personlige kompetenceområder

At have og signalere demokrati i organisationen ved hjælp af:
• åbenhed - medbestemmelse
• personale- og lærerrepræsentanter i bestemmende organer
• ingen forskelsbehandling
• uddelegere forpligtelser og rettigheder
• at have øje for mulige og faktiske kvalitetssvigt i forholdet mellem ledelse, administration, ansatte, samarbejdspartnere
• at lede organisationen som en lærende organisation, hvor samtale, eksemplets magt, at prøve selv er principper for styring og oplæring: en flad struktur

Tilbyde et aftenskoleprodukt, der skal:
• rumme tilbud til alle typer mennesker
• være hurtig til at optage nye tendenser uden at det er på direkte bekostning af "gamle" fag
• altid give tværgående tilbud
• være under nøje overvågning hvad angår kvalitet, service og pris
• profilere Frit Oplysningsforbund i det omfang FO faktisk adskiller sig fra andre oplysningsforbund i Århus

Til stadighed udforske, afprøve og forfine folkeoplysningens potentialer:
• nye tilrettelæggelsesformer
• nye fagområder
• nye og utraditionelle fagkombinationer
• nye målgrupper

Forbedre etablerede og udvikle nye samarbejdsformer med andre uddannelsesinstitutioner og strukturer:
• for at skabe integrerede forløb, hvor folkeoplysningens ikke-formelle uddannelse spiller sammen med det formelle boglige/faglige til en helhed for deltagerne
• kombinere folkeoplysningen med andre lovgivninger til forløb, hvis formål både er oplysende, sociale og faglige
• aktiveringsprojekter
• brobygning
• afklaring og genoptræning

Tilstræbe at være aktiv inden for hele spektret af lovbunden folkeoplysning (minus idræt og sport):
• aftenskole / fritidsundervisning
• daghøjskole
• FUU
• højskole

Afsætte ressourcer til at indgå i netværk til styrkelse af folkeoplysningen og til nyudvikling:
• de etablerede organer
• ministerielle, regionale, kommunale, private udviklingsgrupper omkring forsøg og videreudvikling af pædagogik, tilrettelæggelsesformer m.v
• kvalitet og evaluering
• personlige kompetencer
• adgang til ikke-formel voksenuddannelse
• internationalt arbejde
• rådgivende organer vedr. voksenuddannelse og folkeoplysning
• støtte til og uddannelse af andre

FO Aarhus


Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Telefon: 87 46 45 00
Mail: info@fo-aarhus.dk
CVR: 58 96 19 14
Telefontid: Man-Fre 9.00 - 15.00